Month: January 2008

BakiOnur OKUTUCU'nun Windows Server 2008 Kitab? Sat??a Sunuldu

 21-3
Baki Onur OKUTUCU taraf?ndan yaz?lan Windows Server 2008 Kitab? BilgeAdam Yay?nlar?’ndan sat??a sunuldu. Kitap hakk?ndaki detaylar? a?a??daki linkte bulabilirsiniz.
http://www.bilgeadamyayinlari.com/KitapDetay.aspx?KID=12
?çindekiler bölümüne göz atmak için a?a??daki linke t?klay?n?z.
http://www.bakionur.com/windows_server_2008_TOC.pdf
Kitap içerisinden örnek bir bölüm için a?a??daki linke t?klay?n?z.
http://www.bakionur.com/windows_server_2008_sample.pdf

Windows Vista Meeting Space

Windows Vista ile birlikte görsellik, payla??m ve güvenlik konular? ba?ta olmak üzere birçok yenili?e imza at?ld?. Bu yaz?m?zda payla??m konseptine yeni bir bak?? aç?s? kazand?ran “Windows Meeting Space” (Windows Toplant? Alan?) özelli?ini tan?yaca??z.
?irketlerin h?zla büyümesi ile birlikte, ?irket çal??anlar? aras?nda bilgi payla??m?n?n ve proje tart??malar?n?n önemi artm??t?r. Bununla birlikte uzun süren toplant?lar ve dökümanlar?n h?zl? ve etkin bir ?ekilde payla??m? sorunsal? ortaya ç?km??t?r. Bu noktada Windows Meeting Space, “Online Presentation” sayesinde ?irket çal??anlar?n?n diledikleri zaman sunumlar?n? birbirleriyle oldukça h?zl? ve kolay payla?t?rabilmelerini sa?lamaktad?r. Bu toplant? ve sunumlar?n online ortamda yap?l?yor olmas?  maliyet aç?s?ndan da oldukça verim sa?lamaktad?r. Örne?in toplant? odas?n?n uygun olmamas? veya çal??anlar?n masalar?n? terketmek istememeleri gibi durumlarda Meeting Space gerçekten zaman ve performans sa?layarak verimi artt?rmaktad?r.
?imdi a? üzerinde Windows Meeting Space kullanarak bir toplant? ba?latal?m…
(more…)