Month: February 2008

Windows Server 2008 – Server Core – II

Server Core, yap? itibariyle yönetim konusunda baz? durumlarda sistem yöneticileri için zorluk yaratabilmektedir. Bunun sebebi yönetimin komut sat?r? d???nda sa?lanmas?n?n güç olmas?d?r. Bu dü?ünce do?rultusunda uzak araçlar ile ServerCore üzerinde yönetim faaliyetleri yürütülebilmektedir. Bu sayede IT yöneticileri sadece komut sat?r? kullanmak zorunlulu?unda kalmadan uzak bir server üzerindeki arayüz yard?m?yla Server Core yönetimi yapabilmektedirler. (more…)

Windows Server 2008 – Server Core – I

Windows Server 2008 ile beraber gelen bu yeni isletim sistemi yap?s?, arayüz deste?i olmadan tamamen komut sat?r?ndan yönetim faaliyetlerini daha h?zl? ve güvenli bir ?ekilde yürütebilmek için tasarlanm??t?r.  ?çinde s?n?rl? say?da servis çal??t?ran ServerCore yap?s? bütün Server 2008 versiyonlar? taraf?ndan desteklenmez. ServerCore kurulumuna imkan veren Windows Server 2008 versiyonlar?:

 • Windows Server 2008 Standart 32-bit
 • Windows Server 2008 Enterprise 32-bit
 • Windows Server 2008 DataCenter 32-bit
 • Windows Server 2008 Standart 64-bit
 • Windows Server 2008 Enterprise 64-bit
 • Windows Server 2008 DataCenter 64-bit

Server Core yap?s? üzerinde desteklenen roller:

 • Windows Server Virtualization
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Domain Name System (DNS)
 • File server
 • AD Directory Services (AD DS)
 • AD Lightweight Directory Services (AD LDS)
 • Windows Media Service
 • Print Management

Server Core yap?s? içerisinde desteklenen opsiyonel özellikler ise:

 • Failover Clustering (Ek donan?m gerektirir)
 • Network Load Balancing(Ek donan?m gerektirir)
 • Subsystem for UNIX-based applications
 • Backup
 • Multipath IO(Ek donan?m gerektirir)
 • Removable Storage (Ek donan?m gerektirir)
 • Bitlocker Drive Encryption (Ek donan?m gerektirir)
 • Simple Network Management Protocol (SNMP)
 • Windows Internet Name Service (WINS)
 • Telnet client

Üzerinde bulunan az say?da servis ile güvenlik tehditlerini bir ad?m daha elimine eden Server Core yap?s? arayüz deste?i olmadan çal??t??? için oldukça h?zl? bir ?ekilde kurulur ve yönetilir. Donan?m gereksinimi olarak: (more…)

Sakarya Üniversitesi Windows Semineri


Sakarya Üniversitesi ?nsan Kaynaklar? ve Kariyer Kulübü taraf?ndan düzenlenen seminere ilgi büyüktü. Yakla??k 500 ki?inin kat?ld??? seminerde Microsoft Windows ürün ailesinin bir ?yesi olan Vista hakk?nda detayl? bilgiler payla??ld?. Seminer, güvenlik konusunda yap?lan gösteri ile son buldu.

Yer:

Sakarya Üniversitesi

Tarih:

11.02.2008

Konu:

Windows Networks & Vista

Konu?mac?:

Baki Onur OKUTUCU

Kat?l?mc?:

478