Month: April 2008

Çatalca Arif Nihat Asya End Mes Lisesi


A? teknolojilerinin konu edili?i seminerde Windows Server – client mimarisi ve güvenlik çözümlerinde bahsettim. ögrencilerin güvenlik konusuna yo?un ilgisi dikkat çekiciydi.

Yer: Çatalca Arif Nihat Asya End. Mes. Lis.
Tarih: 24.04.2008
Konu: Network-Windows Servers-Güvenlik
Konu?mac?: Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?: 140

Avc?lar Endüstri Meslek Lisesi


Ekin Özçiçekçiler arkada??mla birlikte verdigim Bili?im Teknolojileri seminerinde önümüzdeki 5 sene içerisinde planlanan teknolojik geli?melerden ve bilgi teknolojileri içerisinde kullanicilar?n edinecekleri avantajlardan bahsettik. Yararl? bir seminer oldugunu dü?ünüyorum.

Yer: Avcilar Endustri Meslek Lisesi
Tarih: 21.04.2008
Konu: Bilgi Teknolojileri
Konu?mac?: Baki Onur OKUTUCU
Kat?l?mc?: 160

Windows Vista Parental Control (Aile ve Çocuk Denetimi)

    H?zla geli?en teknoloji ve internet kullan?m?, güzel geli?melerin yan? s?ra baz? sorunlar? da beraberinde getirmektedir. Bu do?rultuda Microsoft, Vista sürümü içerisine entegre etti?i bir içerik kontrolü sayesinde, tüm aile bireylerinin özellikle de çocuklar?n bilgisayar ve internet ortam?nda eri?ebilecekleri içeri?i kontrol alt?na almay? imkanl? k?lm??t?r. Biz de yaz?m?zda Vista içerisinde “Parental Control” olarak bilinen bu içerik denetimini inceleyece?iz.
    Unutulmamas? gereken en önemli nokta Parental Control özelli?inin yaln?zca Lokal bilgisayarlarda bulunmas?d?r. Bir ba?ka deyi?le domain içerisinde bulunan bilgisayarlarda bu özellik kullan?lmamaktad?r.
    ?imdi siz de kendi evinizde bilgisayar?n?z? kendinize göre ayarlayabilir, çocuklar?n?z?n bilgisayar ve internet üzerinde sizin kontrolünüz alt?nda olmas?n? sa?layabilirsiniz. Windows Vista’n?n bu özelli?i sayesinde ailenin bütün bireyleri için ayr? ayr? ayarlamalar ve ?ablonlar tan?mlayabilir esnekli?i ve kullan?labilirli?i artt?rabilirsiniz.
    ?imdi Vista sayesinde çocu?unuz için nas?l bir ayarlama yapacaks?n?z ad?m ad?m görelim.
(more…)