Month: May 2008

Windows Vista Easy Transfer

isletim sistemlerini kullan?rken s?kça dosyalar?m?z?n yede?ini almak ve yeni kurulumlar?m?zdan sonra bu yedekleri geri dönmek gereksinimi duyar?z. Bu i?lem yap?l?rken dosyalar?m?z?n yeri, dosyalar?m?z?n adedi ve tüm dosyalar?n yede?inin al?nm?? olmas? gibi kriterleri göz önünde bulundurmak gerekir. Ve ço?u zaman bu noktada s?k?nt? ya?ar?z. Ya dosyalar?m?z?n bir k?sm?n? yedeklemeyi unuturuz ya da yerlerini unuttu?umuz için yedekten geri dönerken sorun ya?ar?z. Bu gibi problemlerin en aza indirgenmesi amac?yla Microsoft Vista ile birlikte Windows Easy Transfer uygulamas?n? sunmu?tur. Biz de bu yaz?m?zda Windows Easy Transfer’i tan?yaca??z.
Öncelikle bu yaz?l?m?n Windows Vista DVD’si içerisinde oldugunu ve DVD ile birlikte çal??t?r?lmas? gerekti?ini  unutmamak gerekir. Biz de öncelikle Windows Vista ile birlikte çal??an sistemimize Windows Vista DVD’sini tak?yoruz. Ard?ndan a?a??daki ekrandaki “Transfer files and settings  from another computer” seçene?i ile yolumuza devam ediyoruz.

?
 
(more…)