Month: June 2008

Windows Vista User Account Control (UAC)

            Microsoft Windows ailesinin en yeni üyesi olan Vista, görselli?in yan? s?ra h?z ve güvenli?i de beraberinde getirece?inin sinyallerini vermi?ti. Vista ile tan??mam?z?n ard?ndan yeniliklerini de beraberce ke?fetme imkân? buluyoruz. Bu makalemizin konusu Vista’n?n de?i?imlerinde büyük rol oynayan UAC (User Account Control) olacak.
                UAC NEDIR?
            User Account Control Windows Vista ile birlikte kullanicilarla bulu?an bir güvenlik kontrol mekanizmas?d?r. Bu güvenlik kontrol mekanizmas? ile birlikte bugüne kadarki Windows Platformlar?nda al???k oldugumuz “Standart Desktop” yap?s? de?i?iklik göstermektedir. Önceki sürümlerde Administrator haklar?na sahip kullanicilar?n sistem içerisinde s?n?rs?z yetkilere sahip olduklar?n? biliyoruz. Bunun yan?nda Administrator yetkilerine sahip olmayan kullanicilar?n da sistem saatini de?i?tirmek, bilgisayar? kapatmak, baz? uygulamalar? çal??t?rmak gibi çok önemli görevleri yerine getiremediklerini de biliyoruz. Bu iki uç nokta aras?nda bugüne kadar maalesef bir platform bulunmamaktayd?. Bu da sürekli olarak Standard kullanicilar?n Administrator yani yönetici yap?lmalar? ile çözüme kavu?turulmakta bunun yan?nda güvenlik tehdidi göz ard? edilmekteydi. Microsoft UAC denetimleriyle kullanici yap?lar?na gerçekten farkl? ve etkile?imli bir boyut kazand?rd? diyebiliriz. Normal kullanicilar ile yöneticilerin fonksiyonlar?n?n çok esnek bir ?ekilde belirlenebildi?i bu yeni denetim sayesinde bir kullanici “yönetici” yap?lmadan da “user mode” seçene?i sayesinde bilgisayar içerisinde daha esnek davranabilmekte ve görevlerini daha rahat ve verimli bir ?ekilde yerine getirebilmektedir. Üstelik güvenlik unsurlar?n? tehlikeye atmadan J
(more…)