Month: January 2009

Windows Server 2008 R2 Offline Domain Join

Fiziksel bir ba?lant? zorunlulupu gerektiren domain join i?lemi kimi zaman s?k?nt?lar olu?turmu?tur. Ba?lant?n?n olmamas?, network alt yap?s?n?n henüz kurulmam?? olmas?, yeni bir yap?lanma ya da server de?i?ikli?i gibi nedenlerle Domain Controller’a ba?lanamayan client bilgisayarlar?n domain’e join olabilmeleri de mümkün de?ildi. Windows Server 2008 R2 ile beraber gelen Offline Domain Join özelli?i ile Windows 7 client bilgisayarlar?n Domain Controller ile ba?lant?lar? olmasa bile belirtilen spesifik bir domain’e join olabilmeleri sa?lanm?? oluyor.

djoin.exe arac? sayesinde olu?turulan konfigürasyon dosyas?n?n client bilgisayarlar üzerine yüklenmesi ile offline olarak da join i?lemi gerçekle?tirilebiliyor. Öncelikle join.exe komut sat?r? uygulamas? domain controller üzerinde çal??t?r?larak domain ve join olacak bilgisayar?n bilgilerinin domain üzerine kaydedilmesi sa?lan?yor. Bu i?leme “provisining” deniyor. Bu sayede offline olan client bilgisayara ait bilgiler domain üzerine kaydedilebiliyor. Sonras?nda olu?turulan .txt dosyas? client bilgisayar üzerinde yine djoin.exe komut sat?r? uygulamas? arac?l???yla client üzerine yükleniyor. Böylece client Domain Controller’a ba?lanmadan domain’e join olmus oluyor.

Djoin.exe komutu hem server ve hem client taraf?nda kullan?lan bir komut fakat elbette komutun kullan?m ?ekli farkl?l?k gösteriyor. Provisining islemi icin /PROVISION parametresi ve buna ba?l? alt parametreler kullan?l?yor. Client taraf?nda ise /REQUESTODJ parametresi ve buna ba?l? alt parametreler kullan?l?yor. ?imdi öncelikle djoin.exe arac?n?n parametreleriyle birlikte kullan?m ?ekline bir göz atal?m.

(more…)

Hyper-V Server 2008 R2 Beta

Microsoft’un sanalla?t?rma teknolojisindeki sava?ç?s? Hyper-V Windows Server 2008 ile birlikte kullan?lmaya ba?lanm??t?. Hypervisor ad?yla duyurulmu? olan bu sanalla?t?rma çözümü, isletim sisteminin içerisinde sonradan yüklenebilen bir server rolü olarak kullan?lmaktayd?. Bu sebeple sanal makinelerin isletim sisteminin içerisinde olu?turulmas? gerekiyor ve dolay?s?yla sistem kaynaklar? istenilenden fazla kullan?l?yordu. Bunun sebebi ise zaten host isletim sisteminin kendisinin al?koydu?u sistem kaynaklar?yd?.

Microsoft tüm bunlar?n ?????nda ilk olarak Eylül 2008’de Hyper-V teknolojisini ayr? bir platform olarak ç?karma karar? ald?. Böylece isletim sisteminden ba??ms?z, yaln?zca kendi ba??na bir server üzerinde çal??abilen adeta çok hafif bir isletim sistemi olarak haz?rland?. T?pk? ServerCore isletim sisteminde oldugu gibi çok s?n?rl? arayüz deste?i ile olabildi?ince az kaynak harcama ve kaynaklar?n neredeyse %99’unu sanal makinelere tahsis etme yoluna gidildi. Bu yeni minik isletim sistemine de Hyper-V Server 2008 ad? verildi. Tamamen ücretsiz olarak da??t?lan bu uygulama bu özelli?iyle de IT çevrelerinin ilgisini çekmeyi ba?ard?. Bu geli?imin hemen ard?ndan da Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Beta sürümünü yay?nlad?. Bu en yeni sürümün birkaç farkl?l??? bulunuyor. ?imdi gerek genel Hyper-V Server 2008 yap?s?na gerekse R2 Beta ile gelen yeniliklere bir göz atal?m.
Bildi?imiz gibi Hyper-V özelli?i yaln?zca 64-bit i?lemciler ile kullan?labilen bir özellikti. Bu yönüyle Hyper-V Server 2008 de elbette 64-bit i?lemci mimarisi gereksinimi duyar. Yüksek i?lemci deste?i ile Windows Server 2008 R2 Enterprise ve DataCenter sürümleridne 32 i?lemciye kadar destek verilebiliyor. Bellekte ise bu durum 1 TB seviyesinde.
Donan?msal bu desteklerin yan? s?ra çok uzun zamand?r beklenen Live Migration özelli?i nihayet Hyper-V Server 2008 R2 ve Windows Server 2008 R2 ile destekleniyor. Bu teknoloji ile birlikte bir fiziksel sunucu üzerinde çal??an sanal makinelerin çal???rlarken ba?ka bir fiziksel sunucuya ta??nabilmeleri ve bu esnada kesintisiz hizmetlerine devam etmeleri amaçlan?r. ??te bu önemli özellik Microsoft’un daha önceleri duyurdupu ve beklenen en önemli geli?imdi diyebiliriz.
?lk bak??ta arayüz imkan? sunmad??? için zor bir yönetimi oldugu dü?ünülse de asl?nda çe?itli yönetim metotlar?yla efektif ve h?zl? bir yönetim sergilenebiliyor. Hyper-V Server 2008 ve R2 kendi içerisinde hvconfig ad?nda bir konfigürasyon arac? taraf?ndan yönetilebiliyor. Basit yönetim görevleri bu araç ile sa?lanabiliyor. Sunucun isminin de?i?tirilmesi, domain üyeli?i, basit network ayarlar? buna örnek olarak verilebilir.

 
Daha geli?mi? faaliyetler için ise Ba?ka bir Windows Server 2008 içerisinde bulunan Hyper-V Manager arayüzü ile uzaktan yönetim de sa?lanabiliyor.

?stenirse ortamdaki bütün Hyper-V Server yüklü sunucular?n, bu sunucular üzerindeki sanal makinelerin ve Vmware ESX üzerinde ko?an sanal makinelerin yönetimini tek bir merkezden sa?lamak amac?yla olu?turulan System Center Virtual Machine Manager 2008 SP1 sayesinde efektif ve geli?mi? bir yönetim sa?lanabiliyor.

System Center Virtual Machine Manager 2008 deneme sürümü için,
http://technet.microsoft.com/tr-tr/evalcenter/cc793138(en-us).aspx ,
Hyper-V Server 2008 R2 kurulduktan sonra yukar?da bahsetmi? oldugum yöntemlerle sanal makinelerin olu?turulmas? sa?lanabilir. Hyper-V Server 2008 R2 üzerine sanal olarak yüklenebilecek olan sanal isletim sistemleri ise:

  • Windows Server 2008 R2,
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2003 SP2
  • Windows 2000 Server
  • Novell SUSE Linux Enterprise Server 10
  • Windows 7
  • Windows Vista SP1
  • Windows XP SP3/SP2

     

?imdi Hyper-V Server 2008, Hyper-V Server 2008 R2 ve Windows Server 2008 R2 aras?ndaki farkl?l?klara ve yeni özelliklere bir göz atal?m:

Hyper-V Server 2008 R2 Beta’y? download etmek için,
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=6067CB24-06CC-483A-AF92-B919F699C3A0
 
Tesekkür Ederim,
Baki Onur OKUTUCU
Microsoft Certified Trainer

Internet Explorer 8 RC1 Haz?r!

Internet Explorer 8 RC1 versiyonu yay?nland?. Çe?itli versiyonlar için download linklerini a?a??da bulabilirsiniz.

Windows Vista ve Windows Server 2008 için Windows Internet Explorer 8 Release Candidate 1.

Windows Vista ve Windows Server 2008 64-bit Edition için Windows Internet Explorer 8 Release Candidate 1.

Windows Server 2003 SP2 için Windows Internet Explorer 8 Release Candidate 1.

Windows Server 2003 SP2 64-bit Edition veya Windows XP Professional 64-bit Edition için Windows Internet Explorer 8 Release Candidate 1.

BakiOnur

Windows Server 2008 R2 Beta K?sa K?sa Notlar

Windows Server 2008 R2 Pre-Beta incelemesinden sonra daha çok yeni olan Beta 1 ile tan??t?k. ?lk Beta sürümde öncelerden haberi verilmi? olan özellikler entegre edildi. R2 Beta ile yaln?zca 64-bit deste?i vermeye ba?layan Microsoft bundan böyle 32-bit Server isletim sistemi da??tmayacak.
Kurulum konusunda herhangi bir de?i?iklik bulunmuyor. Tek göze çarpan nokta Windows Server 2008 R2 Beta kurulumu ilk ba?lad???nda sa? alt kö?ede “Windows 7” ibaresi beliriyor. Buradan anla??labilece?i gibi Windows Server 2008 R2 içerisindeki görsel yenilikler ve dosya yap?s? Windows 7 ile ayn? tabana sahip.

Görülece?i gibi yaln?zca 64-bit seçenekleri ile kar??la??yoruz. Hem ServerCore hem de Tam kurulum için Enterprise, Datacenter ve Standard sürümleri mevcut.

(more…)

Windows Server 2003 VPN Karantina (VPN Quarantine) Bölüm II

Microsoft Management and Monioring Tools içerisinde bulunan Conneciton Manager Administration Kit adl? arac? kuruyoruz.


Tool yüklendikten sonra aç?yoruz ve konfigüre ediyoruz. Bu konfigürasyon içerisinde kullan?lmak üzere haz?rlanm?? olan 2 adet dosya var. Bunlardan birincisi “kontrol.bat” ad?yla olu?turdu?umuz ve karantinaya al?nan bir uzak kullanicin?n hangi ?artlara sahip olmas? gerekti?ini içeren özel bir script. Bunu bir bat dosyas? haline getirip Connection Manager Administration Kit (CMAK) içerisinde kullanabiliriz. Script ?u ?ekilde olu?abilir. (more…)

Windows Server 2003 VPN Karantina (VPN Quarantine) Bölüm I

Günümüzde server sistemlerin güvenlik politikalar? çe?itli senaryo ve çözümlere sahne olmustur. Bu çözümlerden biri olarak “VPN Quarantine” uzak ba?lant?larda popülaritesini koruyan bir denetim ?ekli olarak ?irketlerin güvenlik çözümlerinde ön s?ralarda bulunmaktad?r. Bu yararl? olgu sayesinde uzak kullanicilar?n VPN ile ?irket networküne ba?lanmaya çal??malar? esnas?nda uygulanacak baz? politikalar ve ?artlarla (örne?in antivirus program? kullanmayan uzak kullanicilar?n ?irket networkune ba?lanmalar?na izin vermemek) ?irket güvenli?ini sa?lamak mümkün olabilmektedir. “Quarantine” kelimesi Türkçemizde “Karantina” olarak adland?r?lmaktad?r. Dolay?s?yla söylemlerimde bu ?ekli kullanaca??m. J Ad?ndan da anla??laca?? gibi Karantina ile yapabileceklerimizin ba??nda uzak kullanicilar?n ba?lant?lar?n? gerçekle?tirmelerinden sonraki safhada ikinci bir güvenlik kordonundan geçmek zorunda b?rak?lmalar?n? sa?lamakt?r. Karantinan?n kurulmas? ve uygulanmas? için elimizde bulunmas? gereken materyaller ?unlard?r. – Windows Server 2003 Ent Edition kurulu bir isletim sistemi – Active Directory Yap?s? (Yap?land?r?lm?? bir Domain Controller) – Windows Server 2003 Ent Cd – Karantina için kullanilacak bir .exe, bir .bat ve bir .txt dosyas? Evet ?imdi s?ra geldi kuruluma ba?malaya. Unutmamak gerekir ki VPN KARANT?NA kurulumu oldukça a?amal? ve dikkat gerektiren bir kurulumdur. Tüm bu ön bilgerden sonra art?k kuruluma geçebiriz. Senaryomuzda bir i? gezisi için Uzak Do?u’ya giden bir kullanicin?n ?irket networküne uzaktan eri?erek kaynaklar? kullanmas? anlat?lacakt?r. (more…)

Windows Server 2008 Yenilikleri

Microsoft yeni jenerasyon Server platformu olan Windows Server 2008’i geçti?imiz aylarda duyurdu. Windows Server Sistemleri zincirinin son halkas?n? olu?turacak olan 2008, getirdi?i yeniliklerle henüz Beta a?amas?nda bile kendinden söz ettirmeye ba?lad?. Biz de önümüzdeki 5 y?la damgas?n? vurmas? beklenen Server 2008’in çarp?c? özelliklerine, yeniliklerine ve de?i?imlerine bir göz ataca??z.

Windows Server 2008’in ?üphesiz en önemli özellikleri aras?nda güvenlik temelleri ve uygulama yönetimi esaslar? yer almaktad?r. 2008, web tabanl? uygulamalar?n ve hosting bile?enlerinin çok daha esnek ve efektif bir ?ekilde kullan?labilmesine imkan sa?lamas?yla da çok konu?ulacak gibi duruyor.

?imdi gelin bu yeni platformun özelliklerini; web uygulamalar?, güvenlik, merkezi uygulama yönetimi gibi ana kategoriler halinde de?erlendirelim.

(more…)

Windows Server 2008 R2 Pre-Beta Yenilikleri


Microsoft’un server platformlar? için geli?tirdi?i son gözdesi olan Windows Server 2008’in performans? ile çevreleri etkilemesinin hemen ard?ndan çok taze bir haber ile Windows Server 2008’in geli?tirilmi? yeni sürümü konu?ulmaya ba?land?. Henüz pre-beta a?amas?nda bulunan Windows Server 2008 R2 (Release 2) her ne kadar son halini 2010’da alacak olsa da kimi çevrelerce daha ?imdiden konu?ulmaya ba?land?. ?lk ipuçlar? verilen R2’nin en çarp?c? yenilik ve özelliklerine de?inelim öyleyse.
Tamamiyle Web ve sanalla?t?rma teknolojileriyle bütünle?tirilmi? bir sürüm olarak kar??m?za ç?kacak olan Windows Server 2008 R2, geli?mi? masaüstü sanalla?t?rma araçlar?, basitle?tirilmi? yönetim konsollar?yla gelecekte bir çok görevi minimum zamanda yapabilmeyi vaadediyor. Bunun yan? s?ra R2, güvenlik güncelle?tirmeleri ve mükemmel yeni nesil Windows 7 uyumlulu?u ile göze çarp?yor olacak.
Temel olarak sanalla?t?rma, yönetim ve web teknolojileri alan?nda yenilikler içerecek olan R2 ile al??t???m?z Windows Server araçlar?n?n yeni versiyonlar?yla tan??aca??z.
?imdi yeni geli?imlerle kar??m?za ç?kacak olan Windows Server 2008 R2’nin yeni sistem gereksinimlerine bir göz atal?m:
(more…)

Windows 7 Yenilikleri


Uzun süredir beklenen ve Windows Vista’n?n pabucunu ?imdiden dama atan Windows 7 hakk?nda bilmek istedi?iniz tüm yenilikleri a?a??da bulabileceksiniz.

Microsoft’un 3 y?l öncesinde duyurdu?u ve maalesef beklenen etkiyi yaratamayan en son client isletim sistemi Windows Vista, beklentileri tam olarak kar??layamad???, güvenlik sorunlar? ya?ad??? ve performans problemleri oldugu gerekçesiyle kimi çevrelerce ele?tirilmi?ti. Microsoft’un bu a??r ele?tirilere bir yan?t? niteli?indeki Windows 7 ile Vista’n?n performans problemi neredeyse tamamen ortadan kalkm?? görünüyor. Windows Vista’n?n görselli?i alt?nda yatan performans eksikli?i, Windows 7’nin henüz beta öncesindeki sürümlerinde bile tarihe kar??m?? gözüküyor. Windows 7’yi deneme f?rsat? bulan herkesin ortak görü?ü, Vista’dan sonra performans olarak inan?lmaz de?i?imlerin yap?lm?? olduguydu. Bu da yeni nesil 7’nin daha çok konu?ulaca??n? ve bir sene sonras?na kesin olarak damgas?n? vuraca??n? gösteriyor.

?imdi gelin Windows 7’nin ?imdiye kadar aç?klanm?? yeniliklerine göz atal?m.

(more…)