Month: April 2009

Windows 7 XP Mode (XPM)

Windows 7 her geçen gün ses getiren yeniliklerle kar??m?za ç?k?yor. 2010 y?l?nda final sürümünün yay?nlanmas? beklenen Windows 7 her gün farkl? bir geli?meyle kendinden söz ettiriyor.

Bu önemli yeniliklerden biri de Windows 7 ile duyurulan XP Mode seçene?i. Bu seçenek ile Windows 7 kullanicilar?n?n, sistem içerisine entegre edilen Virtual PC platformu sayesinde Windows XP uygulamalar?na Windows 7 üzerinden do?rudan eri?ebilmeleri sa?lan?yor. Arka planda sanal isletim sistemi içerisinde bulunan bu uygulamalar, kullanici Windows 7 masaüzerinden çal??t?rd???nda arka planda sanal olarak host bilgisayar üzerine aktar?labiliyor.

Microsoft’un sanalla?t?rma platformlar?ndaki büyük yükseli?ine yeni bir ek olan XP Mode seçene?i ile istemci taraf?nda da art?k uygulama sanalla?t?rma ve uyumluluk özelliklerine rastlayabiliyoruz. Bu özellik sadece Windows 7’nin Enterprise, Professional ve Ultimate sürümlerinde kullan?labiliyor.

Windows 7 Homegroup ile payla??m yönetimi

Windows 7 ile gelen Home Group özelli?i ile ev a?? içerisinde geni? kapsaml? bir payla??m yönetimi nlam?n? ta??yor.

Dökümanlar?n ve medyalar?n sifre korumal? olarak ayn? a?da bulunan bilgisayarlarca payla??lmas?na imkan tan?yor.

Örne?in ayn? evde bulunan 3 bilgisayar?n tek bir ev a?? olu?turarak ve ayn? a? sifresini kullanarak a?a dahil olabiliyorlar.

Bu özellik bütün Windows 7 sürümlerinde kullan?labiliyor…

Windows 7 sanal hard disk (VHD) deste?i

Windows 7’nin en çarp?c? yeniliklerinden birisi de art?k isletim sistemi içerisinde sanal hard disklerin kullan?m?na imkan tan?mas?. .vhd uzant?l? bu dosyalar?n do?rudan sisteme eklenebilmesi, yeni bir disk imaj?n?n olu?turulabilmesi gerçekten çok ho?. Olu?turulan sanal diskler istenildi?inde herhangi bir Windows 7 bilgisayar üzerine rahatça ili?kilendirilebiliyor. Mobilite konusunda ciddi çal??malar yapan ve sunucu sanalla?t?rma at?l?mlar?yla öne ç?kan Microsoft, istemcileri de unutmam?? diyebiliriz.

Disk Yönetim ekran?nda Action menüsünde bulunan Create VHD ve Attach VHD seçenekleriyle ister yeni bir sanal disk olu?turabilir isterseniz de varolan bir VHD diskini sisteminize entregre edebilirsiniz.

Sanal diskin olu?turulaca?? lokasyonun ve diskin boyutunun belirlenmesinin ard?ndan rahatl?kla diskinizi gerçek isletim sisteminize ekleyebilirsiniz.

Detach VHD ile daha önce ili?kilendirdi?iniz sanal diskinizi kolayca sistemden ç?karabilirsiniz.

Windows 7 Run as different user seçene?i

Windows 7’de önceki sürümlerden farkl? olarak yeni bir uygulama çal??t?rma metodu kullan?lm??. Asl?nda Windows Vista’da RunAs özelli?inin arayüz üzerinden yaln?zca administrator için kullan?labiliyor olmas? kullanicilara zor anlar ya?atm??t?. Windows 7’de bir uygulamay? herhangi bir kullanicin?n yetkileri ile çal??t?rabilmek için SHIFT tu?una basarken sa? mouse tu?u ile aç?lan menüden Run as different user seçene?ini kullanmak yeterli.

Bunun yan? s?ra Windows 7’de herhangi bir uygulaman?n administrator haklar? ile çal??mas?n ?sa?lamak için CTRL ve SHIFT tu?lar?n? basaraken uygulamay? çal??t?rmak yeterli oluyor.

Windows 7 ISO deste?i

Nihayet Windows 7 üzerinde de tek t?klamayla .iso (imaj) dosyalar?m?z? DVD’ye aktarabiliyoruz. Art?k bunu yapmak için herhangi bir üçüncü parti yaz?l?ma ihtiyaç duymam?za da gerek kalmad?. En az?ndan acil durumlar için çabuk bir çözüm olarak oldukça ba?ar?l?.

Son derece kolay arayüzü sayesinde yaln?zca iso dosyas?na çift t?klanarak gelen ekranda Burn demeniz yeterli.

Windows 7 Klasör ?puçlar? – I

Windows 7’de herhangi bir klasöre sa? t?klarken Shift tu?una bast???n?zda klasör üzerinde yeni seçenekler oldugunu görebilirsiniz. Bunlar:

Open command windows here: ?çerisinde bulunulan yol baz al?narak komut sat?r? uygulamas?n?n çal??t?r?lmas? sa?lan?r.

Open in new process: Windows 7’de klasörlerin hepsi tek bir explorer i?lemi alt?nda çal???rlar. Bu durumda bu i?lemde herhangi bir sorun oldugu durumda bütün çal???lan pencerelerin kaybedilmesini önlemek amac?yla istenildi?inde bir pencere ayr? bir i?lem aç?larak onun alt?nda çal??t?r?labilir.

Include in library: Windows 7 ile gelen ve içerisinde kolay medya ve döküman payla??m?n? sa?layan Library’ye aktarma yapmak için kullan?l?r.

Copy as path: O an bulunulan yolun (path) kopyalanmas?n? sa?lar. Ço?u zaman komut sat?r? için buna ihtiyaç duyar?z.