Month: May 2009

Windows 7 için Gmail Notifier

Gmail hesab?n?z? Windows 7 taskbar üzerinden yönetmek için çok güzel bir uygulama bu. Bu uygulamayla e-postalar?n?z? okuyabilir, yeni e-postalar yazabilirsiniz. 3 farkl? dilde çal??abilen uygulama yaln?zca Windows 7 için geli?tirildi. Ne kadar s?kl?kla güncelleme yap?laca??na kadar bir çok özelle?tirme yapmak mümkün. RSS özelli?iyle çal??an bu uygulama Jumplist deste?i de sunuyor.

Windows 7 Software Logo Testing Toolkit Beta

Microsoft, uygulama geli?tiriciler için Windows 7 uyumlulu?unu denetlemek amac?yla bir dizi komut sat?r?ndan olu?an bir paket haz?rlad?. Windows 7 Software Logo Testing Tool olarak adland?r?lan uygulama paketi sayesinde Compatible with Windows 7 logosu kullan?larak tam uyumluluk resmi olarak belirtilebiliyor. Uygulama geli?tiriciler taraf?ndan olu?turulan Windows uygulamalar?, bu araçlar sayesinde Windows 7 ile uyumluluk noktas?nda denetlenebiliyor ve dijital olarak imzalanabiliyor. Bu sayede uyumlulu?u onaylanm?? olan uygulamalar bu logo ile tescilleniyor.

Windows 7 Software Logo Testing arac?n? indirmek ve program? hakk?nda daha fazla detay için lütfen t?klay?n?z

Windows 7 Starter'daki 3 Uygulama Limiti Resmen Kald?r?ld?

Microsoft, Windows 7 Starter sürümde bulunan 3 uygulama limitini resmen kald?rd???n? aç?klad?. Ayn? anda yaln?zca 3 uygulamay? çal??t?rabilmeye izin veren bu özellik art?k Starter sürümden kald?r?ld?. Bu a?ama elbette Starter sürümün bir ba?lang?ç sürümü oldugu ve birçok özelli?i bar?nd?rmayaca?? gerçe?ini de?i?tirmiyor. Windows 7 Starter sürüm Diger Windows sürümlerinde olan birçok önemli özelli?i kapsamayacak. ??te bunlar:

Teknik Özellikler

Domain deste?i

Switch user özelli?i

Çoklu monitör deste?i

XP Mode ile sanal Windows XP uygulamalar?

Desktop Özellikleri

Aero Glass, Aero Peak, Taskbar Önizleme

Arka plan resmi de?i?tirme

Pencere renkleri re?i?tirme

Multimedya Özellikleri

Media Center ile medya oynatabilme

Ses taslaklar? kullanabilme

DVD oynatma özelli?i

Windows 7 için Microsoft Touch Pack

Microsoft’un Tablet PC’ler ve dokunmatik ekrana sahip cihazlar için geli?tirdi?i Microsoft Touch Pack, Windows 7 performans? ve muhte?em görselli?iyle birle?ti?inde ortaya çok güzel bir manzara ç?k?yor.

?lk önceleri Microsoft Surface ile tan?d???m?z yüksek görsellik ve çoklu dokunu? özelli?i art?k Windows 7 ile rahatl?kla evlerimize ve ofislerimize de girebilecek.

Geçti?imiz günlerde aç?klanan bu paket kendi içerisinde çe?itli araçlar içeriyor. ?imdi bu araçlara bir göz atal?m.

Microsoft Surface Globe: Tüm dünyay? parmaklar?n?zla dola?abiliyorsunuz. 3 boyutlu modellemeler içeren uygulama sayesinde sokaklar?n aras?nda dola?mak bile mümkün.

Microsoft Surface Collage: Yine Surface’dan gelen bir özellik olan Collage ile foto?raflar?n?z? parmaklar?n?zla yönetebilir ve üzerlerinde oynama yapabilirsiniz.

Microsoft Surface Lagoon: Do?al Bir ekran koruyucu olan Lagoon ile ho? vakit geçirebilirsiniz. Parmaklar?n?zla suyun üzerinde dalga oolu?turmak gerçekten e?lenceli olabilir..

Microsoft Blackboard: Bir çe?it fizik puzzle oyunu olan Blackboard ile kald?raçlarla, çarklarla, yaylarla kendi makinenizi olu?turabilir ve balonlar?n?z? yönetebilirsiniz..

Microsoft Rebound: Parmaklar?n?zla toplar?n?z? yürüterek dü?manlar?n?z? yok edebilirsiniz.. Çoklu oynanabilece?i gibi bilgisayara kar?? da oynanabilir.

Microsoft Garden Pond: Origami botunuzu parmaklar?n?zla olu?turaca??n?z küçük dalgalarla suda yüzdürmeye ne dersiniz?

Windows 7’nin yayg?nla?mas? ve PC’lerde standard halini almas?yla Microsoft Touch Pack yüklü bilgisayarlar? da görmek mümkün olabilecek. OEM üreticileri, Microsoft Touch Pack’i multi-touch özelli?ine sahip bilgisayarlara yükleyebilecek. ?imdilik son kullanicilar için bir yükleme seçene?inden bahsedilmiyor.

Kaynak: Windows Team Blog

Windows 7 için Speech Recognition Profil Ta??ma Arac?

Windows Vista’da sesli komutlarla bilgisayar?m?z? yönetmek için kulland???m?z Speech Recognition için yeni bir profil arac? geli?tirildi. Bu araç sayesinde Windows Vista’da kendiniz için olu?turmu? oldugunuz Speech Recognition profillerini Windows 7’ye ta??yabiliyorsunuz. Sesinizin tan?nmas? için yapm?? oldugunuz onca ayar da kaybolmam?? oluyor! Araç önce eski bilgisayardan profili yedekliyor. Ard?ndan Windows 7 üzerine geri yüklüyor.

Bu arac? Microsoft Download Center’dan indirebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=1d60a5a6-85d4-4db2-a581-a41f66561a7d

Windows 7 için Zengin Kaynaklar

Microsoft , Windows 7 ile ilgili birbirinden güzel kaynaklar ve e?itimler haz?rlad?. Bu e?itimlerin bir k?sm? partnerlere bir k?sm? da küçük ve orta büyüklükteki i?letmelere hizmet etmek amac?yla haz?rland?. Son kullanicilar için de son derece faydal? bilgiler içerdi?ini söylemek mümkün. Online e?itimler, ipuçlar?, “Nas?l Yap?l?r?” çözümleri, sürüm k?yaslamalar? ve bro?ürler içeren bu zengin kayna?? incelemenizde fayda var..

 

Küçük ve orta büyüklükteki i?letmeler için Windows 7 kaynaklar?

Windows 7 online e?itimler

 

Kaynak: Microsoft SMB Community Blog

Windows 7 System Update Readiness Arac?

Sistem güncelle?tirmelerinin isletim sistemi taraf?ndan sa?l?kl? bir ?ekilde al?nabilmesi ve yüklenebilmesini sa?lamak için kullan?lan bu uygulama isletim sisteminin spesifik lokasyonlar?n? kontrol ederek olas? sorunlar? çözebiliyor. System Update Readiness, a?a??daki lokasyonlar? ve kay?t defteri bölümlerini kontrol ederek olas? tutars?zl?klar? giderir.

  • %SYSTEMROOT%ServicingPackages
  • %SYSTEMROOT%WinSxSManifests
  • HKEY_LOCAL_MACHINEComponents
  • HKEY_LOCAL_MACHINESchema
  • HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionComponent Based Servicing

System Update Readiness arac? yüklendikten sonra kullanici taraf?ndan çal??t?r?lmaya gerek duymadan otomatik olarak arka planda çal??maya ba?lar. Herhangi bir hata buldu?unda ve bulunan hatalar? giderdi?inde bu olaylar? a?a??daki lokasyondaki log dosyalar?na kaydeder.

  • %SYSTEMROOT%LogsCBSCheckSUR.log
  • %SYSTEMROOT%LogsCBSCheckSUR.persist.log

32-bit sürüm için

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=eee94693-9aa6-4278-ace6-f2f9b7732bf1

64-bit sürüm için

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=3302a865-b32e-42cb-b198-238a9939823a

Windows 7 Tips & Tricks

Microsoft, Windows 7 partnerleri için güzel bir döküman olu?turdu. Windows 7 Tips & Tricks ad?n? ta??yan ve 3 ayr? pdf dosyas?ndan olu?an bu yararl? döküman Windows 7 hakk?ndaki önemli ipuçlar?n? ve yenilikleri bar?nd?r?yor. Her dosya 7 adet yenilik içeriyor. Dolay?s?yla toplamda 21 farkl? ba?l?k ve aç?klama sizleri bekliyor. Bu 3 pdf’den olu?an dosyay? a?a??daki linkten indirebilirsiniz.

https://partner.microsoft.com/UK/40101540

Windows 7 RC Türkçe Dil Paketi

Windows 7 Release Candidate (RC) dil paketleri Microsoft taraf?ndan yay?nland?. 31 farkl? dilde olu?turulan dil paketleri Windows Update konsolu üzerinden indirilebiliyor (Control PanelWindows Update).

Not: Bu güncelle?tirmeler opsiyonel (optional) olarak kategorilendi?i için otomatik olarak yüklenmezler. Bu sebeple dil paketi indirmek istiyorsan?z bunu manuel olarak yapmal?s?n?z.

Bu dil paketleri içerisinde Türkçe dil paketi de mevcut. Paketi yükledikten sonra Control Panel Region and Language üzerindeki Keyboards and Languages sekmesinden görünüm dilini de?i?tirebilirsiniz.