Month: June 2009

Windows 7 BitLocker Komut Sat?r? Arac?

Windows Vista ile HAYATIm?za giren ve Windows 7 ile geli?tirilen BitLocker teknolojisi ile sabit ya da ta??nabilir disklerin sifrelenerek güvenle saklanmas? sa?lanabiliyor. Windows 7 ile çok h?zl? ve kolay bir biçimde uygulanabilen BitLocker ve BitLocker-To-Go, arayüzün yan? s?ra komut sat?r?ndan da yönetilebiliyor.

Manage-bde komut sat?r? uygulamas? ile oldukça basit bir komut ile BitLocker’? aktif hale getirebiliyor, ve Diger bütün i?lemleri yapabiliyorsunuz. Nas?l m??

Öncelikle cmd.exe’yi Administrator yetkisiyle aç?yoruz (Run as Administrator).

Ard?ndan manage-bde komutunu çal??t?r?yoruz. Zaten komut yard?m sat?rlar? bizi hemen yönlendiriyor.

Siz bu son derece kullan??l? ve h?zl? bir araç olan BitLocker konfigürasyon uygulamas?n? kullanmadan önce ben her zamanki gibi uyar?m? yapayim, kurtarma sifrenizin güvenli?ini al?n!

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (Med-V) 1.0 Kurulum Rehberi

Microsoft’un Enterprise masaüstü sanalla?t?rma arac? olan Med-V ile sanal isletim sistemlerini gerçek ortam?n?za entegre edebilir, h?z, güvenlik ve verimlili?i ayn? anda ya?ayabilirsiniz. Microsoft’un geçti?imiz günlerde yay?nlad??? ad?m ad?m Med-V kurulum rehberine a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=fc7bef1d-2830-4848-8ed5-af555998650a#tm

Windows 7 PratikBilgiler


Pencerelerinizin çok yava? ve ho? bir ?ekilde minimize ya da maksimize olmas?n? istiyorsan?z a?a??daki registry (kay?t defteri) anahtar?n? aktif hale getirmeniz gerekiyor.

A?a??daki yolu bulun.

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsDWM

Bu yol içerisindeyken a?a??daki anahtar? olu?turun.

De?er

Anahtar Tipi

Etki

Data

AnimationsShiftKey

DWORD (32-bit)

Shift tuluna bas?ld???nda pencerelerin yava?ça minimize ya da maksimize edilmesi

0 = Pasif

1 =Aktif

Microsoft Desktop Optimization Pack for Software Assurance 2009

Microsoft, Desktop Optimization Pack 2009 ile masaüstü yönetimi için yüksek kaliteli uygulamalar? bir arada sunuyor. Özellikle masaüstü sanalla?t?rma, uygulama sanalla?t?rma, envanter yönetimi, hata izleme gibi önemli görevleri yürütmek için tasarlanm?? olan paket, kendi içerisinde 6 farkl? araç içeriyor. Bu araçlar ve i?levleri ise ?öyle:

Microsoft Enterprise Desktop Virtualization 1.0 (Med-V):

Sanal bilgisayarlar?n istemci bilgisayarlara deploy edilmesi ve merkezi olarak sanal disk imajlar?n?n yönetilebilmesini sa?layan yap?y? sunuyor. Bu sayede büyük yap?larda farkl? istemci ve donan?m tiplerinde bile geriye dönük uygulamalar?n ve uygulama uyumlulul?unun sa?lanabilmesi mümkün oluyor.

Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset 6.0 (DaRT):

?stemcilerde meydana gelen olas? problemlerin h?zl? çözümünü amaçlayan bu uygulama kendi içerisinde bir çok ufak ama kullan??l? araç bar?nd?r?yor. Bunlar:

· Disk Commander

· ERD Registry Editor

· Standalone System Sweeper*

· ERD Commander

· ERD Help

· LockSmith

· Crash Analyzer

· Explorer

· File Search

· File Restore

· Hotfix Uninstall

· System Information

· TCP/IP Config

· Map Network Drive

· Solution Wizard

· Services & Drivers

· Disk Management

· Disk Wipe

· Event Viewer

· Autoruns

· Zip/Unzip

· System File Repair

 

Microsoft Application Virtualization for Desktops 4.5 (App-V):

MDOP ailesinin belki de en çarp?c? ö?elerinden biri olan App-V ile bir platform üzerinde farkl? platformlara ait uygulamalar?n kullan?lmas? sa?lanabiliyor. Örne?in Windows XP üzerinde ayn? anda hem Office 2000 hem Office 2003 ve hem de Office 2007’yi kullanabilirsiniz. En güzel yanlar?ndan biri de bu uygulamalar?n hiç birisinin istemci bilgisayar üzerine yüklenmiyor olmas?. Bu sayede istemciler h?zl? bir ?ekilde sunucu üzerinde sanalla?t?r?lm?? uygulamalar? kullanabiliyorlar. Daha önceleri SoftGrid ismiyle sunulan bu uygulama sanalla?t?rma arac? MDOP 2009 ile App-V ismini ald?. Yeni nesil Windows 7 üzerinde kullan?labilen Virtual Windows XP Mode seçene?i de buna benzer bir çözüm sunuyor. App-V’nin buradaki fark? ise merkezi olarak bütün istemciler için çözüm olu?turabiliyor olmas?.

Microsoft Advanced Group Policy Management 3.0:

MAGPM 3.0; geli?mi? Group Policy seçenekleriyle, özellikle yetkilendirme, yönetim ve delegasyon gibi konularda önemli art?lar sunuyor.

System Center Desktop Error Monitoring 3.0 SP1:

A? içerisindeki bilgisayarlar?n hata takibi ve yönetimini merkezi olarak yapmak için kullan?lan bir araç. System Center ailesinin bir ferdi olan DEM, özellikle istemci bilgisayarlarda meydana gelen hatalar?n izlenebilmesi için oldukça kullan??l? bir araç.

Microsoft Asset Inventory Service:

Kurulu yap?n?z içerisinde detayl? bir envanter ç?karma fikrinizi gerçekle?tirebilmeniz için tasarlanm?? bir araç. Oldukça yararl?.

Windows 7 destekli Microsoft Assessment and Planning Toolkit 4.0

Microsoft’un çok amaçl? envanter ve planlama arac? olan Microsoft Assessment and Planning Toolkit, art?k 4.0 sürümüyle Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 deste?i de sunuyor.

Araç içerisinde Discovery and Readiness ad?n? ta??yan özellik ile a? içerisinde bulunan bütün bilgisayarlar hakk?nda geni? bilgiler edinmek mümkün oluyor. Ortam içerisinde Windows 7, Windows Vista ya da Windows Server 2008 R2 destekleyebilecek olan bilgisayarlar da otomatik olarak taranabiliyor. Böylece donan?msal maliyetlerin planlanmas?, yat?r?m süreçlerininn efektif olarak yap?land?r?labilmesi mümkün oluyor. Yeni sürümle gelen baz? özellikler ise ?unlar:

  • Windows 7 Donan?m Tespiti
  • Windows Server 2008 R2 Donan?m Tespiti
  • Virtualization ROI (Return of Investment) Arac?
  • Vmware sanal makine tarama
  • Hyper-V 2008 R2 Sanalla?t?rma Planlama
  • Microsoft partnerleri için teklif özelle?tirme

Arac? indirmek için a?a??daki linki kullanabilirsiniz.

https://connect.microsoft.com/site/sitehome.aspx?SiteID=297