Month: March 2010

Microsoft Seminerim – TTB – Windows Server 2008 R2 – Windows 7 Advanced Group Policy

“Teknik Topluluklar Bulu?uyor” ad? alt?nda düzenledi?imiz seminerler zincirinin bir halkas?n? da bugün Microsoft ?stanbul Ofisi’nde gerçekle?tirdik. Benimle beraber 3 MVP olarak sahne ald???m?z seminerde ben Windows Server 2008 R2 ve Windows 7 ile gelen yeni Group Policy özelliklerinden bahsettim. Oldukça yo?un bir kat?l?mc? kitlesinin izledi?i seminer teknik olarak oldukça yüksek seviyedeydi (Level 300- 400). Seminere ait video görüntülerini önümüzdeki günlerde burada payla??yor olaca??m. Seminere fiziksel olarak kat?lamayan ki?iler de Live Meeting sayesinde görüntülü ve sesli olarak sunumu takip etme olana?? buldular. Destekleri için Microsoft Türkiye ekibine Tesekkür etmek istiyorum.

Siz de a?a??daki linkten seminerin sunum kayd?na ulasabilirsiniz.

https://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032445785&EventCategory=5&culture=tr-TR&CountryCode=TR

Bu adrese girdi?inizde “Kay?t Ol” butonuna basarak kayd?n?z? yapt?r?n. Bunun sonras?nda download linkine ula?abiliyor olacaks?n?z. ?yi Seyirler!

Windows 7 BranchCache Design Guide

Windows 7 ‘nin en önemli 5 özelliginden biri olarak kabul edebilece?im BranchCache sayesinde uzak ofisler aras? yap?lan dosya transferlerinin h?zl? ve efektif bir ?ekilde yap?lmas? sa?lan?yor. Band geni?li?ini efektif olarak kullanmak amac?yla uygulanan bu teknoloji ile uzak ofisler aras? yap?lan dosya transferlerinin merkezi sunucular ya da dosyalar? transfer eden kullanici bilgisayarlar? üzerinde “Cache” olarak tutulmas? ve yeni dosya transferleri yap?lmak istendi?inde transferin lokal olarak tutulan Cache bilgisi üzerinden teslim edilmesi sa?alan?yor. Hosted Cache Mode ve Distributed Cache Mode seçenekleriyle kullan?labilen BranchCache ile ayn? dosyalar?n ofisler aras?ndan defalarca transfer edildi?ini dü?ünürsek ciddi oranda a? trafi?ini optimize etti?ini ve band geni?li?inde tasarrufu sa?lad???n? söyleyebiliriz.

Yaln?zca Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 üzerinde kullan?labilen bu teknoloji ile ilgili olarak geçti?imiz günlerde önemli bir dizayn rehberi yay?nland?. Bu dosyaya a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.
BranchCache Design Guide
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=CBF75A21-BC09-4824-B128-1A24EE71A9AA&displaylang=en
 
BranchCache ile ilgili olarak daha önce yay?nlanan dökümanlara a?a??daki linklerden ulasabilirsiniz.
BranchCache Deployment Guide for Windows Server 2008 R2 and Windows 7
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4B14F942-B488-4F51-99E1-C4C8834B750E&displaylang=en
BranchCache Technical Overview
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=EE07308F-7C53-4C76-9ED9-670BC25A4C9D&displaylang=en
BranchCache Executive Overview
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A69EEA64-0FB2-4496-966F-2DF64C56D315&displaylang=en
BranchCache Early Adopter’s Guide
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A9A1ED8A-71AB-468E-A7E0-470FD46E46B3&displaylang=en

Windows 7 Folder Redirection & User Profiles Yenilikleri

Microsoft, geçti?imiz günlerde Windows 7 ile gelen kullanici profil ve klasör yönlendirme ayarlar?n? içeren bir dosya haz?rlad?. Bu dosya içerisinde Windows 7 içerisindeki yeni klasör yönlendirme özelliklerinden ve kullanici profillerinin düzenlenmesi konular? yer al?yor. Windows 7 ile Folder Redirection özelli?inin Offline olarak da kullan?labilmesi gibi özelliklerin bahsedildi?i dökümana a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=7ffc1f61-f63b-4250-9d30-e44ca824b651

Windows 7 Uygulama Uyumlulu?u Listesi

Windows 7 uygulama uyumlulu?u listesi güncellendi. 9500’e yak?n spesifik uygulaman?n Windows 7 üzerindeki uyumluluk durumunun listelendi?i dosyada uygulamalar?n Windows 7 ile uyumlu çal??abilme kabiliyetlerine yer veriliyor. Uygulamalar, uyumlululk durumlar?na göre “Compatible,” “Free Update Required,” “Paid Update Required,” “Future Compatibility,” ve “Not Compatible” gibi durumlarla belirtiliyorlar. Böylece, özellikle enterprise noktada karar vermeden önce incelenmesi gereken bir dosya bu. Dosyay? a?a??daki linkten indirebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=890E522E-E39E-4278-AEBC-186F81E29173&displayLang=en

Windows 7 & 2008 R2 Performance Improvements

Windows Server 2008 R2 ile birlikte emektar Terminal Server ismi tarihe kar??t?. Yerini Remote Desktop Services’e b?rakan Terminal Server mimarisi, Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 içerisinde çok ciddi yeniliklere yer veriyor. Gerek görselli?i, gerek optimizasyonu ve gerekse sanalla?t?rma gibi teknolojilerle uyumlu çal??mas? ile ad?ndan s?kl?kla bahsettiriyor. Remote Desktop Services’in Windows 7 ve 2008 R2 içerisindeki performans?n? artt?rmaya yönelik haz?rlanan rehbere a?a??daki linkten ulasabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E4D25D08-AE40-4C5C-AC81-EAACDC9923D3&displaylang=en

Deploying Windows 7 A to Z

Microsoft taraf?ndan “A’dan Z’ye Windows 7 Deployment” döküman? ile çe?itli ölçeklerde Windows 7 kurulumlar? yapabilirsiniz. Microsoft’un son zamanlarda isletim sistemi da??tmak için kulland??? çok çe?itli araçlar bulunuyor. SCCM, MDT, BDD, WDS bunlardan baz?lar?. Elbette bu araçlar?n hangi ölçekler ve ortamlar için kullan?laca??na karar vermek ilk a?amada çok kolay olmuyor. Hem migration hem de enterprise seviyede deployment noktas?nda yard?mc? olaca??n? dü?ündü?üm bu güzel rehberi hemen a?a??daki linkten indirebilirsiniz.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=DFAFB346-97DD-4FCA-947E-3D9149834DA6&displayLang=en