Month: April 2010

Bilkent Üniversitesi Gençsen Geleceksin Seminerim

13 Nisan 2010 Sal? günü Ankara’Da güne?li bir günde Bilkent Üniversitesi’ne konuk oldum. Microsoft ve Turkcell’in ortak katk?lar?yla olu?an “Gençsen Geleceksin” üniversite turlar?n?n bir ba?ka aya??yd? Bilkent.

Seminerden 2 saat önce ?stanbul’da uçak bekliyordum asl?nda. Anla??laca?? gibi oldukça yo?un ve ko?turmacal? bir gundü benim için. Geçmi?ten günümüze teknolojilerden ve yeni nesil Microsoft teknolojilerinden bahsetti?im oturum bir saat sürdü. Saat 20:00’de biten seminerin ard?ndan saat 21:20’deki uça??ma yeti?mek çok kolay olmad? aç?kças?. Keyifli ve h?zl? bir gündü benim için J.

Sunum sonunda sordu?umuz soruya cevap veren ilk 10 ki?iye Turkcell’den 100 MB Internet paketi ve 1 ki?iye de Turkcell VINN 3G Modem hediye ettik. ?ansl? arkada?lar?m?z? kutluyorum.

Eme?i geçen herkese Tesekkür ediyorum.

Kazanmaya haz?r m?s?n?z?

Hala yar??maya kat?lmad?n?z m??

Bili?im Profesyonlelleri, Mauriutus’a gitmek için i?te size f?rsat! Orta Do?u bölgesindeki bili?im profesyonelleri için düzenlenen yar??maya vakit kaybetmeden kat?l?n, çekili?in ard?ndan adaya giden ?ansl? siz olun!

Yar??maya kat?lmak üzere izleyece?iniz ad?mlar için adresine t?klay?n: 1. ad?m? gerçekle?tirdikten sonra 2. ad?mdaki seçeneklerden (facebook ya da codeplex) sadece bir tanesini yapman?z yeterli.

Yar??man?n sonucunda 3 kazanan olacak: Facebook’taki en popüler video/resim giri?i; en popüler Codeplex projesi ve; ba??ms?z bir jüri taraf?ndan seçilecek Facebook sanatç?s? 🙂

Yar??may? facebook’tan takip etmek için adresine t?klay?n.

?imdi s?ra sizde: Yarat?c? olun ve adaya giri? f?rsat?n? kaç?rmay?n! Son kat?l?m tarihi 30 Nisan 2010, ?ansl? bili?im profesyonelleri 3 May?s 2010’da aç?klanacak.

Herkese bol ?ans!