Month: December 2012

Windows Powershell Serisi-II

Merhabalar,
Powershell serisinin bu ikinci bölümünde ise ç?tam?z? biraz daha yükseltiyor olaca??z. Alias kullan?m?, de?i?ken kullan?m? ve kullanici etkile?imi sayesinde hem daha dinamik hem de daha h?zl? çözümlere ula?abilece?iz. Hadi ba?layal?m!
Bildi?imiz gibi Powershell içerisindeki komut birimleri (Command led ya da cmdled) genellikle GET, SET, NEW, ADD, REMOVE ?eklinde ba?larlar. Bu ?ekilde olmas? ö?renim kolayl??? da sa?lar. Çünkü örne?in GET komutlar? yaln?zca bilgi listelemeye yararken SET komutlar? bira konfigürasyon ya da ayar yapmak için kullan?l?r. Yine ayn? ?ekilde e?er Get-Data komutunu kullanmay? biliyorsan?z Set-Date konusunu ö?renmeniz çok ama çok kolay olacakt?r.
Öncelikle yard?m konumuzu biraz daha geni?letelim. Örne?in bütün GET komutlar?n? listelemek istedi?imizde ?u komutu kullanabiliriz:

 • Get-Command –Verb GET


Ayn? örne?i; SET, ADD, REMOVE vs.. için de kullanabilirsiniz. Bak?ld???nda asl?nda GET fiili ile ba?layan bütün komutlar listelenmektedir.
Peki spesifik bir ayar ile ilgili komutlar? listelemek istedi?imde ne yapmal?y?m? Bakal?m!

 • Get-Command –Noun DATE


Bu komut ile de yaln?zca tarih ve tarih ayarlar? ile ilgili komutlar listenecektir. Listelenen komutlar? da daha önce hat?rlayaca??m?z gibi

 • Get-Help Get-komut_Ad? –full

?eklinde detayland?rabilir ve örneklendirerek ö?renebilirsiniz.
Yard?m konusunda son olarak bir komuttan daha bahsetmek istiyorum. Örne?in Pipelining kullan?m? hakk?nda yard?m almak istiyorum. Bu durumda çok basit bir ?ekilde;

 • Get-Help about_pipe

komutunu çal??t?rabilir ve varsa pipe* konu/konular?ndaki yard?m içeri?ine ulasabilirsiniz.

Alias Kullan?m?:

Powershell üzerinde i?lerinizi kolayla?t?racak bir sürü unsur bulunur. Bunlardan bir tanesi de komutlar?n?z? k?saltmaya yarayan Alias’lard?r. Alias’lar varsay?lan olarak Powershell kuruldu?unda aktif haldedirler. En çok kullan?lan bir çok komut Alias’lar ile zaten k?salt?lm??lard?r. ?stenirse kullanicilar da istedikleri ba?ka komutlar? Alias olarak k?sa isimlerle tan?mlay?p kullanabilirler. Alias’lar?n ve kar??l?k geldikleri komutlar?n listesini görebilmek için:

 • Get-Alias

komutu Kullan?l?r.

Yukar?daki listede de görülece?i gibi örne?in AC ya da Add-Content
koumtlar? asl?nda ayn? komuta kar??l?k gelmektedir. AC burada Alias olarak kullan?lmakta ve Add-Content
komutunun k?salt?lm?? hali olarak konumland?r?lmaktad?r.
Sizler de kendi istedi?iniz ve s?k kulland???n?z komutlar? a?a??daki ?ekilde konfigüre edebilirsiniz:

 • New-Alias onur Get-Date

Yukar?daki örnekte Onur ad?nda bir Alias olu?turulmakta ve Get-Date komutuna k?sayol olarak yap?land?r?lmaktad?r.
Her dizimizin sonunda olaca?? gibi bu bölümü de sorularla sonland?rmak istiyorum. Yarar? olaca??n? dü?ündü?üm pratik komutlar?m?za bir bakal?m!

 1. Powershell ekran arkaplan ya da yaz? rengini komut ile de?i?tirebilir miyim?

  Elbette! J

 • $Host.UI.RawUI.ForegroundColor = “Yellow”
 • $Host.UI.RawUI.BackgroundColor = “Red”


   

 1. Ekrana 1’den 20’ye kadar rakamlar? bir ç?rp?da yazd?rmak istiyorum. Bunun kolay bir yolu var m?d?r?

  Elbette! J

 • 1..20 (Ba?ka rakam da kullanabilirsiniz J)
 1. Komut sat?r?ndan (cmd.exe) bir powershell script’ini (.ps1) çal??t?rabilir miyim?

  Neden olmas?n! J

cmd.exe /c c:Windowssystem32windowspowershellv1.0powershell.exe -command “& c:ScriptsBakiOnur.ps1”

 1. Çal??an spesifik bir uygulamaya ait detaylar? (örnek notepad) GetProcess notepad
  ile görebilece?imi biliyorum. Peki sadece Physical Memory kullan?m?n? nas?l görüntüleyebilirim?
 • (Get-process notepad).PM

 

 1. Powershell’de varsay?lan olarak tan?mlanm?? de?i?kenler hangileridir ve ne i?e yararlar?

Bu default de?i?kenleri ileriki bölümlerde gerektikçe kullan?yor olaca??z.

 

Her dizinin sonunda yer verdigim bu soru– cevap bölümünde sunulan yan?tlar?n ve örneklerin sizlere kendi isteklerinizi sorgulayabilmeniz için örnek olu?turmas? çok önemli. Lütfen bu örnekleri kendinize göre de?i?tirip farkl? biçimlerde deneyiniz. Bu sayede Powershell’in ne kadar zevkli oldugunu görecek ve kendi çözümlerinizi olu?turabileceksiniz. J

Dizimizin bir sonraki bölümünde görü?mek üzere, ho?çakal?n.

Baki Onur OKUTUCU

Windows 8’de Oturum Açtığınız ve Unuttuğunuz Parolayı Değiştirmek

Windows 8 içerisinde Local hesap kullanıyorsanız ve oturum açtığınız bu local hesabın parolasını unuttuysanız parola değiştirmeniz biraz sıkıntı olabilir. Çünkü parola değişimleri yapılırken Windows 8 sizden varolan parolanızı isteyecektir.

Bu durumda yine eski ve emektar bir metot olan “net user” komut satırı aracını rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bunun için öncelikle start ekranında cmd yazıp ekranda CMD belirdiğinde sağ tıklayarak aşağıdaki Run as Administrator yolunu kullanmalısınız.

Bunun akabinde CMD’yi açıp aşağıdaki komutu kullanarak parolanızı rahatlıkla değiştirebilirsiniz.

 

BakiOnur

Windows Powershell Serisi – I

Bir IT profesyoneli olarak her gün defalarca yapt???m?z görevler hiç ?üphesiz bir süre sonra büyük bir külfet olabiliyor. Ne mutlu ki; Microsoft bunun fark?nda. Microsoft’un son senelerde bizlerle tan??t?rd??? bir çok uygulaman?n arkas?nda scripting deste?i var. Bunun da en büyük temsilcisi elbette Microsoft Powershell. Belki de ilk olarak Exchange Server 2007 kurulumunda bir ön gereksinim olarak tan?d?k Powershell’i. ?imdilerde ise Windows ile birlikte gelen ve her noktada i?imizi kolayla?t?ran kuvvetli bir araç. Al??t???m?z komut sat?r?n?n aksine tamamen dinamik bir araç Powershell. Exchange Server’den Hyper-V’ye, System Center ürün ailesinden üçüncü parti uygulamalara kadar her a?amada büyük bir yard?mc?dan bahsediyoruz asl?nda. O halde bu geni? yaz? dizimizde Powershell’i nas?l ele alaca??z buna bir bakal?m…

Öncelikle bu sihirli komut sat?r? biriminin yeteneklerini tan?yaca??z. Sonras?nda, farkl? modüller ile geni?letilebilen ve çok geli?mi? bir program yazmaya kadar uzanabilen yap?s?n? ele alaca??z. ?sterseniz ilk bak??ta “Powershell ile neler yapabilirim?” sorusuna ba?l?klar halinde de?inelim. ??te bir nefeste Powershell ile yap?labileceklerden baz?lar?:

 • Command Prompt ile yap?labileceklerin tamam? (cmd.exe)
 • Full WMI deste?i sayesinde bütün isletim sistemi katmanlar?na eri?im
 • COM ve ADO obje deste?i ile spesifik görevler
 • API deste?i ve Full .NET entegrasyonu
 • Bütün günlük yönetimsel görevlerin yerine getirilmesi (Active Directory Obje Yönetimi, Sertifika Servisleri Yönetimi, Yedekleme Operasyonlar?, Uzak Yönetim Faaliyetleri…)

Gelin ba?layal?m!

Windows Powershell ?u anda 2.0 versiyonu ile kullan?mda. Örneklerimiz bu versiyon üzerinden devam ediyor olacak. Öncelikle Powershell’in Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 ile varsay?lan olarak geldi?ini söylemekte fayda var. Windows Vista ve Windows Server 2008 kullan?yorsan?z ise bu özelli?i aktif etmelisiniz. Program Ekle/Kald?r ilePowershell’i yükleyebilirsiniz. Unutmadan; Windows Server 2008 ve Windows Vista içerisindeki sürüm 2.0 de?il. Powershell 2.0 sürümünü a?a??daki linkten indirip kurabilirsiniz.

http://support.microsoft.com/kb/968930

Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 kullanicilar? d???ndaki kullanicilar yukar?daki yüklemeyi yapt?ktan sonra Start Menu’ye powershell yazd???m?zda a?a??daki bile?enleri görüyoruz.

Bu bile?enleri dizimiz içerisinde gerekti?inde ele al?yor olaca??z.

Adettendir, ilk olarak me?hur “Merhaba Dünya” ile ba?layal?m!

Powershell ile yap?labileceklere minik birkaç örnek vererek ba?lamak ve sonras?nda ana ba?l?klar alt?nda derine inmek istiyorum.

Powershell’e ne kadar verirseniz o kadar geri al?rs?n?z demek yanlis olmaz. Çünkü o oldukça ak?ll?d?r ve sizi anlar J

Matematik’te oldukça iyidir!

?stedi?iniz kadar esnek olabilirsiniz!

Gördü?ünüz gibi say?larla aras? iyi olan Powershell, içerisinde entegre olan fonksiyonlarla neredeyse tüm söylediklerinizden anlar.

Biraz daha örnek…

Evet gerçekten oldukça zevkli bir ortam oldugunu söylemek istiyorum. Bir uygulama geli?tirici nas?l tamamen hayal gücü ile s?n?rl?ysa i?te Powershell ortam? içerisinde de s?n?r sizin hayal gücünüz!

Tamam peki, madem s?n?rlar? olmayan bir ortam buras?, o halde biraz daha spesifik girelim. Soru-cevap ?eklinde Powershell’i biraz daha tan?yal?m.

 1. Powershell’de kullanaca??m bütün komutlar? nas?l görebilirim?

  Get-command

 2. Spesifik bir komut hakk?nda nas?l yard?m alabilirim? Örnek get-process komutu hakk?nda yard?m için ne yapmal?y?m?

  Get-help get-process -full

 3. Powershell ile komutlar? hatas?z olarak nas?l yazabilirim?

  Tab tu?u ile komutlar? tamamlayabilirsiniz.

 4. Powershell’de kullanabilece?im k?sayollar var m??

  F7 tu?u ile komut geçmi?ini görüntüleyebilirsiniz.

 5. Bir komuta ait alt komutlar? ve metodlar? nas?l görüntüleyebilirim? Örnek get-process ile birlikte kullanabilece?im alt komutlar nelerdir?

  Get-process | get-member

 6. Bir komut yazd???mda ç?kt?y? detay?yla görmek için ne yapmal?y?m? Örnek get-process

  Get-process | FL

 7. Powershell ile bir dosyan?n içeri?ini nas?l görüntüleyebilirim? Örnek onur.txt

  Get-content onur.txt

 8. Bir klasör içerisindeki ö?elerin tamam?n? (alt klasörler ve ö?eler ile birlikte) nas?l listeleyebilirim?

  Get-childitem -recurse

 9. Bir sat?rda birden fazla komut çal??t?rabilmek için ne yapmal?y?m?

  Get-process ; write-host “merhaba dünya” (komutlar aras?nda ; i?areti kullan?lmal?d?r)

 10. Powershell içerisinde yazd???m komutlar? bir script dosyas? haline getirip bir seferde çal??t?rabilir miyim?

  Text dosyas?na komutlar? yaz?p .ps1 uzant?s?yla kaydedip powershell içerisinde çal??t?rabilirsiniz. Scriptlerin Powershell içerisinde çal??abilmesi için a?a??daki komutun bir kereli?ine çal??t?rlmas? gerekir.

  Set-ExecutionPolicy unrestricted

10 soruda Powershell hakk?nda minik fikirler vermek istedim. Her dizide 10 soru-cevap ile konuyu ve örnekleri zenginle?tirmeye çal??aca??m.

Sonraki dizilerde Powershell’in derinliklerine inmek ve spesifik görevleri yerine getirebilmek üzere ?imdilik ho?çakal?n!

Windows 8 içerisindeki tüm uygulamalara bir tık ile ulaşın

Windows 8 içerisinde Start Menu ve Programlar menüsü bulunmadığı için bilgisayarınızdaki tüm uygulamaların listesine ulaşmak için bir dizi işlem yapmak durumundasınız. Örneğin bütün uygulamaları listelemek ve aynı anda bu liste içerisinde arama yapmak için;

 1. Windows tuşuna basarak metro arayüzüne geçmelisiniz.
 2. Ctrl+Tab tuş kombinasyonu ile All Apps listesine ulaşmalısınız.
 3. Sonrasında aramak istediğiniz uygulamanın adını tuşlamalısınız.

Veya;

 1. Windows tuşuna basarak metro arayüzüne geçmelisiniz.
 2. Aradığınız uygulamanın adını tuşlayarak listeyi görmeden doğrudan uygulamaya ulaşabilirsiniz.

Bu işlemlere alternative olarak aşağıdaki yöntemle doğrudan listeye ulaşarak aynı zamanda arama kutucuğunu da aktif hale getirebilirsiniz. Bunun için;

Windows+R ile çalıştır kutucuğunun içine aşağıdaki komutu yazabilirsiniz.

explorer shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}


Bu komutu kısayol olarak masaüstünüze kaydederek istediğiniz zaman hızlıca uygulamalarınıza ulaşabilrisiniz.

BakiOnur

Windows 8 Metro Uygulamalarını Windows Explorer içinden görüntülemek ve çalıştırmak

Aşağıdaki komut aracılığıyla Windows 8 içerisinde bulunan Metro uygulamalarını Windows Explorer aracılığıyla pencere içersinde de görüntüleyebilirsiniz. İsterseniz bu komutu kısayol halibne getirerek dilediğiniz zaman tıklayarak da uygulamalarınıza ulaşabilirsiniz.

explorer shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}

veya

shell:AppsFolder


BakiOnur

Windows 8 Kısayol Tuşları

Windows 8 üzerinde kullanılabilecek kısayol fonksiyonlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

 

Windows Tuşu: Modern arayüz ile klasik masaüstü arasındaki geçişi sağlar.

Windows Tuşu + C: Charm Bar’ı açar.

Windows Tuşu + Tab: Modern arayüz görev çubuğunu açar.

Windows Tuşu + I: Charm Bar üzerindeki ayarlar sekmesini açar.

Windows Tuşu + H: Charm Bar paylaşım sekmesini açar.

Windows Tuşu + K: Charm Bar cihazlar sekmesini açar.

Windows Tuşu + Q: Uygulama arama alanını açar.

Windows Tuşu + F: Dosya arama alanını açar.

Windows Tuşu + W: Ayarlar araması alanını açar.

Windows Tuşu + P: Çift monitör ve İkinci ekran ayar alanını açar.

Windows Tuşu + Z: Modern arayüzde bulunurken Uygulama giriş ve uygulamalarınız sekmesini açar.

Windows Tuşu + . : Açılmış pencereleri solda ya da sağda bölmek hareketini sola doğru başlatır.

Windows Tuşu + Shift + . : Açılmış pencereleri solda ya da sağda bölmek hareketini sağa doğru başlatır.

Windows Tuşu + V: Bildirimlerin görüntülenmesini sağlar.

Windows Tuşu + PrtScn: Ekran görüntüsü alma ve ardından alınan ekran görüntüsünü otomatik olarak “Resimlerim” klasörüne kaydetme işlemini yapar.

Windows Tuşu + Enter: Ekran okuyucusu işlemini başlatır.

Windows Tuşu + E: Windows Gezgini üzerinde “Bilgisayar” penceresini açar.

Windows Tuşu + R: Windows Çalıştır penceresini açar.

Windows Tuşu + U: Windows Erişim Kolaylığı Merkezi penceresini açar.

Windows Tuşu + Ctrl + F: Windows Bilgisayar Bul penceresini açar.

Windows Tuşu + Pause/Break: Windows Sistem penceresini açar.

Windows Tuşu + M: Tüm Windows pencerelerinin simge durumuna gelmesini sağlar.

Windows Tuşu + Shift + M: Simge durumuna gelmiş tüm pencereleri geri getirir.

Windows Tuşu + D: Masaüstünü gizler / gizlenmiş masaüstünü geri getirir.

Windows Tuşu + L: Bilgisayarı kilitler.

Windows Tuşu + Yukarı Yön Tuşu: Windows pencereleri büyütür ve en sonunda tam ekran yapar.

Windows Tuşu + Aşağı Yön Tuşu: Windows pencereleri küçültür ve en sonunda simge durumunda küçültme boyutuna getirir.

Windows Tuşu + Sol Yön Tuşu: Windows pencerelerini sola adım adım taşır.

Windows Tuşu + Sağ Yön Tuşu: Windows pencerelerini sağa adım adım taşır.

Windows Tuşu + Shift + Sol/Sağ Yön Tuşu: Bir monitörden diğerine geçiş sağlar.

Windows Tuşu + F1: Windows Yardım ve Destek penceresini açar.

PageUp: Modern arayüzde listenin başına gelinmesini sağlar.

PageDown: Modern arayüzde listenin sonuna gidilmesini sağlar.

Esc: Charm Bar’ın ya da metro arayüz ana ekranının kapanmasını sağlar.

Ctrl + Esc: O sırada ekranda olan Windows 8 uygulaması ile metro arayüz arasında geçişi sağlar.

Ctrl + Yukarı/Aşağı yönde fare hareketi: Semantik yakınlaştırma/uzaklaştırma işlemini başlatır

 

BakiOnur

Windows 8’de Hibernation Özelliğini Aktif Etmek

Windows 8’de Hibernation özelliği ile bilgisayarınızı anlık olarak dondurabilir ve kapatabilirsiniz. Tamamen enerji ile bağlantısı kesilen bilgisayardaha sonra yeniden açıldığında kaldığınız yerden devam edecektir. Bu özelliğin aktif edilebilmesi için 2 seçenek bulunmaktadır. Aşağıdaki ekrana ulaşmak için Start ekranında “Power Options” yazarak sağ taraftaki “Settings” butonuna basarak Power Options’u listeyebilirsiniz. Power Options içerisinde girdiğinizde aşağıdaki görünümü elde etmiş olursunuz. Buradaki Hibernate seçeneğini aktif hale getirmek için öncelikle yukarıda bulunan “Change settings that are currently unavailable” seçeneğini tıklamalısınız. Sonraki Hibernate seçeneği aktif hale gelecek ve seçiminizi yapabileceksiniz.

Eğer yukarıdaki resimde görünen Hibernate özelliği hiç bulunmuyorsa o zaman komut satırını Administrator Mod’da açıp aşağıdaki komutu kullanmanız gerekmektedir. Sonrasında yukarıdaki ekranı kapatıp yeniden aynı ekrana girmelisiniz.

BakiOnur